INTER-ES Strona Główna Strona Główna Szukaj Company Introduction Historia Promocje Współpraca Serwis Dla Prasy Kontakt Praca ISO 9001:2000
Dystrybucja Grupa produktów: 
 Producent: 
 Wyszukiwana fraza:
  Aby zrealizować zamówienie należy się zalogować!

    e-mail: 
 hasło: 
   Chcesz się zarejestrować? Kliknij tu!
   Zapomniałeś hasła? Kliknij tu!
   Chcesz dodać opinie? Kliknij tu!
Polecamy:

Informacje
Ogólne warunki gwarancji

1. Firma INTER-ES SA zwana dalej Gwarantem zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie sprzętu objętego niniejszymi warunkami przez okres liczony od daty sprzedaży w terminie podanym dla poszczególnych rodzajów sprzętu w dalszej części umowy, które obowiązują oddzielnie dla każdego z podanych niżej urządzeń lub jego części.

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady usuwalne naprawiane będą bezpłatnie, niezwłocznie po dostarczeniu sprzętu do Serwisu Gwaranta, a czas naprawy nie powinien wówczas przekraczać 14 dni roboczych od daty jego dostarczenia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy lub biegnie od początku w stosunku do wymienionego podzespołu, a w przypadku wymiany na towar wolny od wad w całości - w stosunku do całego wymienionego towaru.

3. Nabywca ma prawo z tytułu udzielonej gwarancji do wymiany towaru na wolny od wad jeżeli:

a) mimo wykonania w okresie gwarancji pięciu napraw gwarancyjnych towar nadal będzie posiadał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
b) Serwis Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe.
c) Naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w punkcie 2 lub innym uzgodnionym na piśmie z Nabywca. Wymiana dokonywana jest zgodnie z parametrami podstawowymi.

Przez naprawę gwarancyjna należy rozumieć czynności o charakterze specjalistycznym i polegające na wymianie lub naprawie uszkodzonego podzespołu, z wyłączeniem czynności wymienionych w instrukcji jako należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej wykonywanej przez Nabywcę. Przekroczenie terminu 14 dni naprawy sprzętu może być przedłużone o następny okres z przyczyn niezależnych od Gwaranta, o czym Nabywca może być powiadomiony na piśmie. Sytuacja taka wyklucza możliwość wymiany towaru na wolny od wad. W razie przyjęcia reklamacji i wymiany towaru lub zwrotu gotówki Nabywca obowiązany jest zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym, w przeciwnym razie Gwarant obciąży nabywcę równowartością brakujących lub uszkodzonych elementów oraz kosztami ich wymiany. W przypadkach, gdy Klient godzi się na przyjęcie warunkowe (gdy towar nie spełnia wszystkich wymogów gwarancyjnych i serwisowych), okres reklamacji jest nieokreślony. W takich przypadkach Serwis będzie dokładał wszelkich starań aby okres ten był jak najkrótszy.

4. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w dacie jego wydania, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:

a) w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją:
- obsługi
- przechowywania
- konserwacji lub transportu
- używanej konfiguracji
b) wywołanych zdarzeniami losowymi, w tym uszkodzeniami chemicznymi, mechanicznymi i termicznymi.
c) w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcja obsługi, kompletacji, zabudowy i instalacji, brakiem należytej konserwacji.
d) w przypadku samowolnego (przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) naprawiania, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
Gwarancja nie obejmuje także:

a) wykonywania testów kontrolnych sprzętu komputerowego i innych towarów, przeprowadzanych na życzenie użytkownika, w wyniku których nie zachodzi potrzeba dokonania naprawy gwarancyjnej, oraz tych czynności, do wykonania których, zgodnie z instrukcja obsługi zobowiązany jest użytkownik np. okresowe czyszczenie, regulacja, ustawianie konfiguracji sprzętowej i programowej, struktury logicznej dysku itp.
b) Towarów z brakującymi lub zmienionymi numerami seryjnymi (gdzie takie występuje lub w jakikolwiek sposób uszkodzonymi plombami.

5. Naprawy w ramach udzielonej gwarancji mogą być wykonane jedynie przez Punkt Serwisowy INTER-ES SA, po przedstawieniu przez Nabywcę ważnej Karty Gwarancyjnej, zaś wymiana wadliwego towaru będzie realizowana po przedłożeniu oryginału dowodu zakupu towaru.

6. W razie utraty Karty Gwarancyjnej następuje utrata uprawnień z udzielonej gwarancji, duplikat zaś Karty Gwarancyjnej bądź inne dokumenty zastępcze nie będą wystawiane. Karta gwarancyjna jest ważna tylko dla bezpośrednio kupującego. Karty nie można przekazać innej osobie.

7. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy, gdy są dokonane prze upoważniona osobę, opatrzone podpisem i pieczęcie Punktu Serwisowego INTER-ES SA.

8. Zgłoszenie reklamacji. Uprawniony z gwarancji może zgłaszać reklamację do sprzedawcy lub Punktu Serwisowego INTER-ES SA. Zgłoszenie winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od daty wystąpienia usterki.

9. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu i z oryginalnym wyposażeniem.

10. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji nie naruszają, nie wyłączają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikłych z niezgodności towaru z umową.

11. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji za szkody, powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania użytkowego, zainstalowanego na zakupionym sprzęcie.

12. Gwarant nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach magnetycznych w przypadku ich uszkodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni, lub też na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

13. Gwarancją nie jest objęte wyposażenie dodatkowe tzn. myszy komputerowe, trackball, podkładki pod mysz, joysticki, cartridge, kable połączeniowe, dyskietki, wkłady antystatyczne itd. Gwarancja nie obejmuje również wentylatorów do procesora o ile nie były one zakupione w zestawie komputerowym wyprodukowanym przez Gwaranta.

14. Dostarczony do naprawy sprzęt podlega testom standardowym. W przypadku gdy testy nie wykażą żadnych wad i usterek lub zostaną wykryte wady i usterki nie wchodzące w zakres niniejszej gwarancji wówczas kosztami w/w czynności zostanie obciążony nabywca w kwocie nie mniejszej niż 20 zł.

15. Punktem Serwisowym INTER-ES SA jest siedziba firmy przy ul. Długosza 31 we Wrocławiu.

16. W sytuacji wymienionej w punktach 4-14 wiążąca dla stron winna być opinia Punktu Serwisowego Gwaranta.

17. Czas gwarancji:

a) Na karcie gwarancyjnej obok nazwy towaru podany jest okres gwarancji w miesiącach.
b) Towar z adnotacją GP (gwarancja producenta) objęty jest okresem gwarancji podanym przez producenta w oryginalnej karcie gwarancyjnej. Klient otrzymuje w takim wypadku osobną Kartę Gwarancyjną Producenta. Dotyczy to m.in. marek: HEWLET PACKARD, OKI POLSKA, LG, LEXMARK, SONY, PANASONIC, SAMSUNG, MIRO, NEC, EVER, PENTAGRAM, TOSHIBA, FUJITSU-SIEMENS, PHILIPS, JET WAY, UMAX, CANNON, itd.
c) Wszelkie inne przypadki są opisane szczegółowo na karcie gwarancyjnej.

18. Towar przyjmowany będzie do serwisu INTER-ES SA jedynie w opakowaniach oryginalnych z pełnym wyposażeniem i dokumentacja na koszt Reklamującego.

Dostarczenie towaru w opakowaniu zastępczym powoduje przeniesienie na klienta odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne, którym może ulec towar podczas transportu. Taka sama sytuacja obejmuje opakowanie zastępcze.Dostarczenie sprzętu bez dodatkowego wyposażenia spowoduje obciążenie klienta w razie wymiany na wyposażenie nowe - kosztami dodatkowego wyposażenia. Brakujący element lub sprzęt wycenia Kierownik Serwisu.

19. Dostarczenie towaru do Serwisu.

a) Towar dostarczony do Punktu Serwisowego musi mieć dołączony opis we właściwy sposób identyfikujący uszkodzenie towaru.
b) W sytuacji gdy dostarczany towar będzie sprawny ( nie potwierdzi się występowanie usterki zgodnie z karta zgłoszenia) - Reklamujący będzie obciążony umownym kosztem testowania w wysokości 40 zł.
c) Towar objęty gwarancją producenta lub innego dystrybutora należy dostarczyć do właściwych Punktów Serwisowych w/w podmiotów.
d) Serwis nie przyjmuje przesyłek nadanych na koszt odbiorcy.
e) W sytuacji nie odebrania dostarczonego towaru w terminie 3-ech miesięcy od daty naprawienia przez Punkt serwisowy zostanie on wystawiony do sprzedaży z uzyskane koszty firmie INTER-ES SA na modernizację Serwisu lub cele charytatywne.

20. Praw wynikających z Karty Gwarancyjnej nie można przenosić bez zgody Gwaranta na osobę trzecia, która nie nabyła sprzętu w sieci INTER-ES SA.

21. Naprawy gwarancyjne sprzętu przyjętego do Punktu Serwisowego zostaną zawieszone, a inne towary nie będą przyjmowane do naprawy w sytuacji jeśli Reklamujący zalega z płatnościami w stosunku do Gwaranta ponad 7-dniowy termin (początek biegu 7-dniowego terminu rozpoczyna się od upływu daty zapłaty określonej na fakturze) oraz jeśli wystawione noty odsetkowe nie zostaną uregulowane w ciągu 21 dni od daty wystawienia.

Noty odsetkowe są do wglądu (lub odebrania) w Dziale Finansowo-Księgowym znajdującym się w siedzibie firmy INTER-ES SA.

W razie niemożliwości naprawy sprzętu Gwarant wymieni sprzęt komputerowy na sprzęt o podobnych parametrach lub dokona zwrotu pieniędzy za zepsuty sprzęt według wartości (ceny) realnej sprzętu. Warunek ten obejmuje wartość rynkowa sprzętu.

22. Na urządzenia UPS i inne, które mają zintegrowane zasilanie bateryjne i nie są objęte gwarancją producenta, firma INTER-ES S.A. udziela 12 miesięcznej gwarancji na baterię oraz 24 miesięcznej gwarancji na elektronikę.


----

Czas generacji:0.030127 | 0.000807